دنیای خون اشامی من آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی، این انعکاس سایهٔ روح که در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می‌کند کسی پی خواهد برد؟ http://punching-in-dreams.mihanblog.com 2018-09-24T07:12:30+01:00 text/html 2017-07-03T23:00:50+01:00 punching-in-dreams.mihanblog.com ٠•●☽✨ÐÌÄñÄ✨☾●•٠ جاودانه http://punching-in-dreams.mihanblog.com/post/13 <p align="right"><img alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8303810750/0e3cc2b8fa2fe4587126026521526a5aad78a56c_hq.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><div align="center"></div><p></p><div align="center"></div><p align="center"> <font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif">&nbsp;ماورای رویاهای سرخ سرخ سرخ سست و لرزان <img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif"></font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif">&nbsp;چند بار دیگه باید این فشار خفقان آور رو تحمل کنیم؟ <img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif"></font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif">&nbsp;احساساتی که جایی برای رفتن ندارن منو بیدار میکنن<img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif"></font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif">&nbsp;خنده های معصومت گم شده در بی رحمی<img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif"></font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif">میدونم که ما دیگه بهم نمیرسیم<img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif"></font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif">&nbsp;با اینکه زخمای نامرئی قلبمو ذره ذره میخوره<img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif"></font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif">حتی الانم که توی تاریکی هستم<img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif"></font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif">&nbsp;فکر تو از سرم بیرون نمیره<img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/velaverm.gif"></font></p><font size="4"><p align="center"><br></p></font><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8303811426/1886987sqm6vbab7s.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/7303.gif">&nbsp;به دنیای من خوش اومدی <img alt="" src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/7303.gif"></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font><br></p><p align="center"> <br></p><center><div style="border-radius: 100px; border: 2px dashed rgb(255, 255, 255); border-image: none; width: 228px; height: 98px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); overflow: auto; font-family: Arial; direction: rtl; background-image: url(&quot;http://s9.picofile.com/file/8303886426/starfield_002513_dark_red.jpg&quot;);"><font size="2">دیگه حوصله وب چرخوندن رو ندارم ولی هر از گاهی سر میزنم<br></font></div></center>